مهد کودک و آمادگی نمونه بهاران ساری

مدیریت : خانم مهرنوش میرراسخیان

کارگاه های مادر و کودک

 

خرداد 97

 

فروردین 97

کارگاه مادروکودکمان در شهر کتاب ساری برگزار گردید
بچه ها از کتابها دیدن کردند بعد کتاب انتخاب کردند
سپس یک کتاب براشون خوانده شد پس ازان نقاشی بر اساس دریافتشان کشیدند
سپس رفتند پای صندوق وبا دبیت کارت هزینه کتابشون به صندوقدار پرداخت کردند
بعد کتاباشون داخل کوله هاشون گذاشتند تا از مصرف نایلکس خودداری شود
بعد همه خوشحال با کلی دستاورد همراه مامانا راهی خانه شدند

 

تصویر پایان دوره امادگی کودکان مهد کودک بهاران